Overige vergunningen 10-03-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-025265, Jan Bulthuisstraat 40, het plaatsen van een afvalcontainer (ontvangen 01-03-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-023491, van der Madeweg 40, het verrichten van hijswerkzaamheden ten behoeve van een dakrenovatie op 03-03-2021 (verzonden 26-02-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-021674, parkeerplaats t/o Jan Benninghweg 75, het plaatsen van een afvalcontainer van 8 tot en met 12 maart (verzonden 26-02-2021).

Overige bekendmakingen

  • 2021-011448, plaatsen van 15 reclameborden voor de campagne “Fietsverlichting” van 11 tot en met 25 oktober 2021 (verzonden 01-03-2021);
  • 2021-011446, plaatsen van 15 reclameborden voor de campagne “Mono” van 15 tot en met 29 november 2021 (verzonden 01-03-2021);
  • 2021-025552, collecte Maag- Lever- Darmstichting van 21 tot en met 26 juni 2021 (ontvangen 01-03-2021);
  • 2021-024264, plaatsen van 15 verkiezingsborden voor de fractie JA21 van 5 tot en met 19 maart 2021 (verzonden 04-03-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.