Overige vergunningen 02-06-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-050241, Rijksstraatweg 69, het plaatsen van 2 afvalcontainers van 12 mei t/m 13 mei 2021. (ontvangen 21-04-2021);
  • 2021-050314, Parnassiaveld 144, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 mei t/m 31 juli 2021.(ontvangen 20-05-2121);
  • 2021-051474, Dorpsplein 75, het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning speelautomaten.(ontvangen 20-05-2021);  

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-049339, Aan de Wind 10, aanvraag drank- en horecavergunning (ontvangen 19-05-2021);
  • 2021-049344, Aan de Wind 10, aanvraag horeca exploitatievergunning (ontvangen 19-05-2021);
  • 2021-050792, De Paarl 13, het plaatsen van een hijskraan. (ontvangen 22-05-2021);
  • 2021-051417, Hoger Einde-Zuid 6, het plaatsen van een rolsteiger. (ontvangen 26-05-2021);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-047678, Astronautenweg 30/Meteoor, het plaatsen van een Spacebuzz op 3 juni 2021 (verzonden 27-05-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-034613, Purperreiger 50, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 25-05-2021);

Ouder-Amstel

  • 2021-050495, collecte Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind van 15 november t/m 20 november 2021 (verzonden 25-05-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.