Overige vergunningen 01-12-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-106865, Jacob van Ruisdaelweg 30, het plaatsen van een autolaadkraan (ontvangen 22-11-2021).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Duivendrecht

  • 2021-104557, Meidoornstraat 9, het plaatsen van een autolaadkraan op 7 december 2021 tussen 8.00 en 15.00 uur (verzonden 24-11-2021);
  • 2021-108544 Dorpsplein, het plaatsen van een kersboom van 25 november 2021 tot en met 10 januari 2022 (ontvangen 29-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-095838, Dorpsstraat 9, het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten tot en met 31 december 2022 (verzonden 19-11-2021);
  • 2021-075474, Ouderkerkerplas, het organiseren van de Ouderkerker Cross op 28 november 2021 (verzonden 23-11-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.