Overige vergunningen 01-09-2021

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-079076, Ellermanstraat 34, het plaatsen van een afvalcontainer en een steiger van 6  tot en met 11 september 2021 (Ontvangen 17-08-2021);
  • 2021-079196, De Flinesstraat 2, het verlengen van de exploitatievergunning (ontvangen 20-08-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-079266, Windmolen De Amstelvogel, organiseren van een  open dag bij de Amstelvogel (ontvangen 22-08-2021);
  • 2021-079901, parkeerterrein Bindelwijk, het plaatsen van een bouwkeet en een opslagcontainer (ontvangen 24-08-21).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

•    Borchlandweg 18, horeca-exploitatievergunning tot 20-08-2024 (verzonden 24-08-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.