Ontwerpwijzigingsplan 'Amstel Design District fase 1'

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel heeft op 19 januari 2021 het ontwerpwijzigingsplan ‘Amstel Design District fase 1’ vrijgegeven voor terinzagelegging. 

Initiatiefnemer wil op haar eigen kavel, aan de Willem Fenengastraat in Werkstad Overamstel deelgebied Werkstad Noord, gefaseerd een ontwikkeling realiseren van circa 80.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Uitgegaan wordt van twee fasen. De ontwikkeling van fase 1 past, met uitzondering van de bouwhoogte, binnen het vigerende bestemmingsplan. Het college van B&W is bevoegd om door middel van een wijzigingsbevoegdheid af te wijken van de bouwhoogte zoals geldend is in het bestemmingsplan (15 meter), naar maximaal 45 meter. Het ontwerpwijzigingsplan wat nu ter inzage ligt gaat alleen over fase 1 van de ontwikkeling. Fase 2 past niet in het vigerende bestemmingsplan, hiervoor wordt later een aparte procedure gestart.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21.
De stukken zij ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl  (Plannaam: NL.IMRO.0437.WPAmstelDesignDist-ON01). 
Ook is het plan in te zien op de leestafel in de bibliotheek Duivendrecht, Dorpsplein 60 te Duivendrecht. De bibliotheek is vanwege de corona-maatregelen op dit moment echter gesloten tot en met dinsdag 9 februari. Openingstijden na die datum worden nader bepaald.  

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging is het mogelijk om uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan het college van B&W van de gemeente Ouder-Amstel. Dit kan per e-mail (gemeente@ouder-amstel.nl) of per post (College van B&W Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel).