Mandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ‘OD NZKG’) voert namens het college van burgemeester en wethouders diverse taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Het was nodig om het mandaatbesluit te actualiseren. 

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben mandaat, machtiging en volmacht verleend aan de directeur van OD NZKG en dienst plaatsvervanger. Hiermee kunnen zij namens het college alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden bedoeld in lid 1 van het ‘Besluit mandaat machtiging en volmacht OD NZKG 2021 Gemeente Ouder-Amstel’.
Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020. Het ‘Besluit mandaat, machtiging en volmacht OD NZKG’ van 19 september 2017 is hiermee komen te vervallen.