Kennisgeving overeenkomsten over grondexploitatie

Amstel Design District fase 1

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij, na de raadsvergadering van 17 december 2020 met Particulier Grondbedrijf Zuidpark voor de ontwikkeling van het Amstel Design District fase 1 een anterieure overeenkomst is aangegaan waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende percelen:
De gronden gelegen aan de Willem Fenengastraat, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel, sectie A nummer 1659 tot en met 1673. 
Ondertekening overeenkomst: 5 januari 2021

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, van  11 februari tot en met 25 maart 2021 (zes weken) gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Ouderkerk aan de Amstel, Vondelstraat 1. Dit kan alleen op afspraak. 

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht of bezwaar worden gemaakt.