Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen-op-kenteken

Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, worden voor hen onder meer gehandicaptenparkeerplaatsen  op kenteken ingesteld. Op locaties waar een concentratie van deze gehandicapten-parkeerplaatsen aanwezig is, worden alleen algemene plaatsen ingesteld, die door iedere houder van een  gehandicaptenparkeerkaart kunnen worden gebruikt.

In verband met een nieuwe aanvraag heeft het college besloten op twee locaties een gehandicaptenparkeerplaats-op-kenteken in te stellen:

  • Nabij Rijksstraatweg 98 (Waddenland) te Duivendrecht  
  • Nabij Tuincomplex de Federatie bij de Buitensingel te Duivendrecht 

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant (10-03-2021) een bezwaarschrift indienen. Dit kan bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
  • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.