Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Smart Mobility Hub

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 25 maart 2021 het bestemmingsplan “Smart Mobility Hub” vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het vestigen van een multifunctioneel cluster, dat bestaat uit een gebouwde parkeervoorziening met faciliteiten voor binnen- en buitensport, ruimte voor kantoorfuncties en ondersteunende voorzieningen.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken heeft van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage gelegen. Binnen genoemde termijn heeft een ieder zienswijzen naar voren kunnen brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn in totaal drie zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan in een “Nota van Beantwoording Zienswijzen” opgenomen en afgewogen. De ingediende zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan op bepaalde punten aan te passen.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen zijn alle ingegeven door de wensen van de indieners van de zienswijzen. Het betreft:

  • Het verkleinen van het plangebied,
  • Het verkleinen van het bouwvlak,
  • Het opnemen van de 150 kV leiding conform de huidige situatie voor zolang dat nog nodig is.

Daarnaast is ook ambtshalve een aanpassing doorgevoerd:

  • Het zeker stellen dat de plint met aanvullende en ondersteunende functies eerst aan de oost- en zuidzijde gevuld moet zijn voordat de overige delen van de plint gevuld mogen worden. De aanvullende en ondersteunende functies in de plint zorgen voor een menselijke schaal en een levendig en aantrekkelijk straatbeeld.

Het bestemmingsplan Smart Mobility Hub en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 15 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online of telefonisch via (020) 496 21 21. 

Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal beschikbaar op Projecten en plannen op onze website. Het plan is tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(planidentificatienummer ID:NL.IMRO.0437.BPSmartMobHub-VA01).

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 16 april 2021 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Een belanghebbende kan tevens het besluit m.e.r.-beoordeling in de beroepsprocedure aan de orde stellen. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: digitaalloket.raadvanstate.nl.
Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal digitaalloket.raadvanstate.nl.  

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: 020 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.