Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.
De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het project weguitbreiding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. 
De ontheffing betreft het mogen afwijken van artikel 4.6, tweede lid, van de APV van gemeente Ouder-Amstel, voor het grondwerk nabij de Amstelweg voor het aanleggen van een nieuwe toegangspoort tot de A9 (avond/nachtwerk), uit te voeren in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Datum besluit: 24 juni 2021
Aanvrager: FCC Construccion S.A.
Locatie: A9 Ouder-Amstel te Ouder-Amstel, nabij de Amstelweg
Zaaknummer: 10407869

Meer informatie over deze ontheffing kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel t.a.v. juridische zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.