Bevel ex. artikel 174 lid 2 Gemeentewet (Verbod op aanwezigheid supporters SC Cambuur bij wedstrijd amateurs AFC Ajax – SC Cambuur op Sportpark De Toekomst op 28 oktober 2021)

De burgemeester van Ouder-Amstel,
Overwegende dat

 • op donderdag 28 oktober 2021 om 18.45 uur een voetbalwedstrijd gespeeld wordt op sportpark De Toekomst aan de Borchlandweg 18 in Duivendrecht tussen de amateurs van AFC Ajax en SC Cambuur;
 • de burgemeester op 25 oktober 2021 een bestuurlijke rapportage heeft ontvangen van de Nationale Politie, eenheid Amsterdam, District Oost met betrekking tot voornoemde wedstrijd;
 • dat uit de aanleiding voor het verstrekken van de bestuurlijke rapportage is gelegen in incidenten die zich hebben voorgedaan voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd tussen AFC Ajax en SC Cambuur op 18 september 2021 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam;
 • supporters van SC Cambuur zich voorafgaand, tijdens en na deze wedstrijd hebben misdragen door het plegen van strafbare feiten, waaronder het massaal en langdurige bezigen van antisemitische en kwetsende spreekkoren, het veelvuldig gooien van voorwerpen en vloeistoffen vanuit het uitvak naar omringende vakken en het plegen van geweld;
 • aanwijzingen van stewards en beveiligers niet werden opgevolgd door de supporters van SC Cambuur en supporters het hekwerk van het segment, waarin zij zich bevonden, hebben vernield, waarna zij de confrontatie zochten met de aanwezige agenten;
 • de aanwezige agenten hierdoor werden genoodzaakt geweldsmiddelen aan te wenden om de supporters terug te dringen, en
 • ondanks de inzet van de Mobiele Eenheid diverse supporters van SC Cambuur bleven proberen uit het segment te breken.

Overwegende voorts dat

 • de infrastructuur op en rond Sportpark De Toekomst te Duivendrecht zich, in tegenstelling tot de infrastructuur van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, niet gericht is op het duidelijk scheiden en afschermen van een dergelijke groep risicosupporters en supporters van AFC Ajax;
 • gelet op de gedragingen van de supporters van SC Cambuur tijdens de wedstrijd op 18 september 2021 in de Johan Cruijff Arena, het risico op uitbreken van supporters en het zoeken van de confrontatie met elkaar en/of agenten, blijkens de bestuurlijke rapportage,groot is;
 • de animositeit tussen de risicosupporters van beide clubs de ernstige vrees met zich brengt op een (ernstige) verstoring van de openbare orde tijdens de wedstrijd op 28 oktober 2021;
 • voornoemde feiten en omstandigheden tot gevolg hebben dat de Nationale Politie een gewelddadig treffen tussen beide supportersgroepen niet kan voorkomen en, indien en dergelijke confrontatie plaatsvindt, hier ook niet adequaat tegen kan optreden, en 
 • de Nationale Politie adviseert de aanwezigheid van supporters van SC Cambuur, bij de wedstrijd tussen de amateurs van AFC Ajax en SC Cambuur op 28 oktober 2021, te verbieden.

Gelet op

 • de feiten en omstandigheden zoals die naar voren komen in de bestuurlijke rapportage van de Nationale Politie, eenheid Amsterdam, District Oost d.d. 25 oktober 2021;
 • het in voornoemde bestuurlijke rapportage opgenomen advies van de Nationale Politie om de aanwezigheid van supporters van SC Cambuur bij voornoemde wedstrijd te verbieden;
 • het bestaan van de ernstige vrees op verstoring van de openbare orde tijdens voornoemde wedstrijd;
 • de noodzaak tot het treffen van maatregelen ter voorkoming van (ernstige) verstoringen van de openbare orde, en
 • de bevoegdheid zoals die is gegeven in artikel 174 lid 2 Gemeentewet.

B E V E E L T :

 • een verbod op aanwezigheid van supporters van SC Cambuur bij de wedstrijd tussen de amateurs van AFC Ajax en SC Cambuur voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd op donderdag 28 oktober 2021 om 18.45 uur op Sportpark De Toekomst aan de Borchlandweg 18 in Duivendrecht, en 
 • SC Cambuur dit te communiceren naar de supporters.

Het niet naleven van dit bevel is strafbaar op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Ouder-Amstel op 25 oktober 2021
De burgemeester van Ouder-Amstel,
J. Langenacker

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Ouder-Amstel. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.