Bestemmingsplan Waver 37/37A/37B

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft in zijn vergadering van 28 oktober 2021 het bestemmingsplan “Waver 37/37A/37B” vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de omzetting van een agrarische bedrijfsbestemming in een woonbestemming. Het agrarische bedrijf is al een aantal jaren geleden gestopt met de melkveehouderij. De agrarische opstallen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats worden drie nieuwe vrijstaande woningen gerealiseerd en twee bestaande (bedrijfs-) woningen krijgen een woonbestemming. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de zogenaamde “ruimte voor ruimte regeling”. Dit is een provinciale regeling die de mogelijkheid biedt van sloop van storende agrarische bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied en herinrichting van het vrijkomende perceel, waarbij de bouw van “compensatiewoningen” mogelijk wordt gemaakt. 

Inzien stukken

Het bestemmingsplan Waver 37/37A/37B en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder met ingang van 18 november 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21.

Tevens is het plan digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (Plannaam: NL.IMRO.0437.BPWaver37B-VA01). 

Zienswijze indienen

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 19 november 2021 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: loket.raadvanstate.nl.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

Beroepsprocedure

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal op loket.raadvanstate.nl.