Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

De vergunning betreft het verruimen van de maximaal vergunde LPG-doorzet van 600 m3 per jaar naar 999 m3 per jaar.
Datum besluit: 5 juni 2020
Aanvrager: Total (Servauto Nederland B.V.)
Locatie: Verlengde Van Marwijk Kooystraat 40, Duivendrecht
Zaaknummer: 9554125
Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel ter attentie van juridische zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via Mijnrechtspraak.nl. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.