Vaststelling bestemmingsplan “Verbreding A9-Bullewijk-A2”

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken  bekend dat de raad van deze gemeente op 28 mei 2020 het bestemmingsplan  “Verbreding A9-Bullewijk-A2” gewijzigd hebben vastgesteld.

De wijzigingen betreffen het volgende:

  • de hogedruk gastransportleiding wordt op de verbeelding opgenomen door middel van een 10 meter brede strook waarvoor de dubbelbestemming geldt “Leiding-Gas”;
  • de fietsbrug over de A2 krijgt de bestemming Verkeer – 1; 
  • aan artikel 3.1 worden de volgende bestemmingen toegevoegd:

g. vochtig weidevogel-grasland;
h. agrarisch grondgebruik, met dien verstande dat bedrijven gericht op ooftbouw (fruitteelt) en veredelingsbedrijven niet zijn toegestaan;
i.  het behoud en / of herstel en / of ontwikkeling van landschappelijke, natuurlijke en oudheidkundige waarden en kenmerken.

  • aan artikel 3.4.a (tijdelijke bestemming) wordt toegevoegd:  grond-, zand- en slibdepots

Ter inzagelegging

In de periode van 23 juli  tot en met 2 september 2020  bestaat de mogelijkheid om kennis te nemen van het bestemmingsplan. Het plan ligt dan ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00-19.30 uur en op vrijdag van 08.00-16.00 uur). 

De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via: ruimtelijke plannen.nl  (ID: NL.IMRO.0437.BPA9DRHA2-VA01).

De Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om  beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de  Raad van State inzake een vastgesteld bestemmingsplan. Het rechtsgeldig indienen van een zienswijze tegen het ontwerp is daarbij een voorwaarde om in beroep te kunnen gaan tegen het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan.

Tracébesluit

Bij een bestemmingsplan dat ziet op de verwerking van een onherroepelijk Tracébesluit, zoals hier aan de orde, kunnen alleen zienswijzen in behandeling worden genomen die betrekking hebben op onderdelen van het bestemmingsplan die niet in het Tracébesluit zijn vastgelegd. Nu het Tracébesluit in dit bestemmingsplan volledig is overgenomen en er geen onderdelen zijn toegevoegd die niet in het Tracébesluit zijn opgenomen konden er in het kader van de bestemmingplanprocedure geen zienswijzen tegen dit ontwerpbestemmingsplan worden ingebracht. Dit betekent dat een beroep niet ontvankelijk zal zijn. Na afloop van de te inzagetermijn is het bestemmingsplan onherroepelijk.