Vaststelling bestemmingsplan “Pieter Braaijweg - Kavel 1”

In zijn vergadering van 27 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan “Pieter Braaijweg – Kavel 1” vastgesteld.

Ter inzagelegging

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage van 19 maart tot en met 29 april 2020:

  • In het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 8.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00-19.30 uur en op vrijdag van 8.00-16.00 uur)
  • In de het Dorpshuis aan het Dorpsplein 60 in Duivendrecht (geopend: dinsdag van 14.00-17.30 uur, woensdag van 09.30-17.30 uur, donderdag van 14.00-17.30 uur en zaterdag van 11.00-17.00 uur).

De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via:

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht;
  • belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben ingebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verzoek om voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.