Ter inzagelegging bestemmingsplan “Noodoverloop De Ronde Hoep”

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 het facetbestemmingsplan “Noodoverloop De Ronde Hoep” heeft vastgesteld.

Aanleiding 

Op 29 januari 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over de beroepen tegen het raadsbesluit d.d. 12 december 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Noodoverloop De Ronde Hoep”. Daarbij is het bestemmingsplan weliswaar grotendeels in stand gebleven, maar er zijn er enkele onderdelen vernietigd. Om die reden moest de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen met in achtneming van de uitspraak van de RvS. 
De vernietiging had betrekking op de omschrijving van het begrip “calamiteit” omdat de planregels niet uitsluiten dat het plangebied ook als noodoverloopgebied zou kunnen worden ingezet als er geen sprake is van (ernstige) vrees voor het ontstaan van een ramp. Ook de regeling van de “kaden” en “dijkjes” is vernietigd omdat niet ondubbelzinnig bleek wat op basis van deze regeling al dan niet was toegestaan.

Wat is het gevolg van deze uitspraak

Met de uitspraak van de RvS is het bestemmingsplan “Noodoverloop De Ronde Hoep” onherroepelijk geworden met uitzondering van de artikelen:

  • 1.13: begripsbepaling ‘Calamiteit’
  • 1.16: begripsbepaling ‘Dijkje’
  • 5.1  : bestemmingsomschrijving noodoverloopgebied
  • 5.2  : bouwregels voor kaden en dijkjes
  • 5.3  : bouwregels voor gebouwen en bouwwerken

Dit betekent dat De Ronde Hoep nu definitief is aangewezen als noodoverloopgebied.

Nieuwe regeling 

In het nieuwe bestemmingsplan is de uitspraak van de RvS verwerkt. De nieuwe omschrijving van ‘calamiteit’ luidt als volgt: “Een buitengewone situatie waarin met toepassing van noodbevoegdheden wordt besloten om het plangebied als noodoverloopgebied in te zetten in verband met (ernstige vrees voor het ontstaan van) een ramp of gevaar door een te hoog waterpeil van de Amstel als gevolg van extreme weersomstandigheden.”
Voorts is het begrip ‘kades’ niet meer opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan en zijn de regels met betrekking tot de dijkjes in artikel 5.2 aangescherpt.
Tevens is artikel 5.3 aangepast die zin dat bestaande gebouwen en bouwwerken niet meer onder het overgangsrecht vallen wat in het vorige bestemmingsplan wel het geval was.

Stukken inzien

Het raadsbesluit en het nieuwe bestemmingsplan liggen met ingang van 20 augustus tot en met 30 september 2020 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Ouderkerk aan de Amstel, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel. Dit kan alleen op afspraak. Het plan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (Plannummer: NL.IMRO.0437.BPDRHNoodoverloop-VA02).

Beroep instellen

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht;
  • belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan vast te stellen hebben ingebracht;
  • overige belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroep is alleen mogelijk tegen de vernietigde planregels, aangezien het bestemmingsplan voor het overig onherroepelijk is. 
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meer informatie

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.