Plaatsing snellaad-oplaadstation elektrische voertuigen op Industrieweg in Duivendrecht

Elektrische auto’s stoten minder broeikasgassen uit en leveren daarmee een bijdrage aan de nationale en lokale milieudoelstellingen. Zo ook elektrische voertuigen die worden ingezet voor goederenvervoer. Zo vertrekken er vanaf de locatie van verhuisbedrijf Deudekom aan de Industrieweg 35 in Duivendrecht dagelijks elektrische voertuigen voor goederenvervoer in Amsterdam en Omstreken.

Gebleken is dat dit een aanzuigende werking heeft, waardoor in samenspraak met de Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRAE) is besloten om in de berm van de Industrieweg, op de grens met het terrein van verhuisbedrijf Deudekom, een parkeerplaats in te richten met een snellaad-oplaadstation. Dit snellaad-oplaadstation is openbaar en zal door ieder elektrisch voertuig kunnen worden gebruikt. Op het eigen terrein van de verhuisbedrijf Deudekom komen daarnaast nog vier openbare parkeerplaatsen met ‘standaard’ oplaadpunten. Al deze nieuwe parkeerplaatsen zullen alleen voor het opladen van elektrische voertuigen kunnen worden gebruik.            

Bezwaar maken

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
  • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.