Overige vergunningen 25-11-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-099482, Sluisplein, verlenging standplaats (ontvangen 11-11-2020);
 • 2020-100160, Ouderkerkerplas, aanvraag evenementenvergunning kerstmarkt 2021 (ontvangen 13-11-2020);
 • 2020-101173, Dorpsstraat 23, aanvraag wijziging leidinggevende drank- en horecawet (ontvangen 16-11-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-098455, Zilvermeeuw, plaatsen afvalcontainer van 6 tot en met 29 januari 2021 (verzonden 29-11-2020).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-091187, melding collecte Jantje Beton van 7 tot en met 13 maart 2021 (ontvangen 13-10-2020);
 • 2020-096648, melding collecte Longfonds van 16 tot en met 22 mei 2021 (ontvangen 02-11-2020);
 • 2020-100381, melding collecte Epilepsiefonds van 7 tot en met 12 juni 2021 (ontvangen 13-11-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening van het bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
 • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.