Overige vergunningen 22-04-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-038745, Ouderkerkerplas, aanvraag evenementenvergunning Run for Kika op 13 september 2020 (ontvangen 14-04-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-024339, ontheffing geluidshinder spoorslijpen van 1 mei 2020 tot 1 mei 2021 (verzonden 09-04-2020);
  • 2020-025631, Borchlandweg 6-10, wijziging aanhangsel Drank- en Horecavergunning (verzonden 09-04-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.