Overige vergunningen 09-12-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-103835 Dorpsplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een (tijdelijke) kerstboom met verlichting(ontvangen 26-11-2020);
  • 2020-104220 Dorpsplein 51, aanvraag drank- en horecavergunning (ontvangen 30-11-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-104811 Sluisvaart 41, hijswerzaamheden op 16-12-2020. (ontvangen 30-11-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-086904 De Passage 5, verlenging paracommerciële exploitatievergunning (verzonden 30-11-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.