Overige vergunningen 03-06-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-049157, Dorpsstraat 9, verlenging horeca-exploitatievergunning (ontvangen 22-05-2020)
  • 2020-049159, Dorpsstraat 9, wijziging drank- en horecavergunning (ontvangen 22-05-2020);
  • 2020-049162,  Dorpsstraat 9, ontheffing sluitingsuur (ontvangen 22-05-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-047154, ’t Kampje, standplaatsvergunning 2020 voor woensdag, vrijdag en zondag voor de verkoop van ijs, açai bowls en koffie/thee/drankjes (verzonden op 28-05-2020).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.