Overige vergunningen 01-07-2020

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-056382, Molenkade, melding filmopname op 30 juni en 1 juli, (ontvangen 18-06-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-056231, Ouderkerkerplas, aanvraag vergunning BBQ Feest, (ontvangen 17-06-2020);
  • 2020-055187, Wethouder Koolhaasweg 10, aanvraag incidentele festiviteit op 29 juni 2020 (ontvangen 13-06-2020);
  • 2020-056481, Hoofdenburgsingel 32, aanvraag vergunning plaatsen autolaadkraan op 11-08-2020 (ontvangen 18-06-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-023838, Sluisplein 64, verlenging horecaexploitatievergunning (verzonden 22-06-2020).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.