Ontwerpbestemmingsplan Waver 37/37A/37B

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel hebben bekend gemaakt dat zij in hun vergadering van 24 november 2020 het bestemmingsplan “Waver 37/37A/37B” in ontwerp hebben vastgesteld. 
Het plan heeft betrekking op de omzetting van een agrarische bedrijfsbestemming in een woonbestemming. Het agrarische bedrijf is gestopt. De agrarische bedrijfsopstallen en de woning aan de Waver 37 zullen worden gesloopt. Deze woning wordt herbouwd en er worden twee woningen toegevoegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de zogenaamde “ruimte voor ruimte regeling”. Dit is een provinciale regeling die de mogelijkheid biedt van sloop van storende agrarische bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied en herinrichting van het vrijkomende perceel, waarbij de bouw van “compensatiewoningen” mogelijk wordt gemaakt.

Inzage stukken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken vanaf 10 december 2020 ter inzage op het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (geopend: maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur woensdag ook van 15.00-17.00 uur).
Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijke plannen.nl (Plannaam: NL.IMRO.0437.BPWaver37B-ON01). 

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn schriftelijke zienswijze op het plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Ouder Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per mail: gemeente@ouder-amstel.nl onder vermelding van zaaknummer: 2020-101178.