Ontwerpbestemmingsplan Rondehoep Oost 8B

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel hebben bekend gemaakt dat zij in hun vergadering van 24 november 2020 het bestemmingsplan “Rondehoep Oost 8B” in ontwerp hebben vastgesteld. 
Het plan heeft betrekking op een klein perceel behorende bij de woning Rondehoep Oost 8B. Deze grond is in gebruik als tuin/erf. In de beheersverordening voor De Ronde Hoep heeft dit perceel echter de bestemming ‘agrarisch met natuur- en landschapswaarden’. Met dit bestemmingsplan krijgt dit perceel een woonbestemming (zonder bouwvlak) waarmee het bestaande gebruik wordt vastgelegd.

Inzage stukken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken vanaf 10 december 2020 ter inzage op het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (geopend: maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur woensdag ook van 15.00-17.00 uur).
Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijke plannen.nl (Plannaam: NL.IMRO.0437.BPRHO8B-ON01)

Reageren

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn schriftelijke zienswijze op het plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Ouder Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per mail: gemeente@ouder-amstel.nl onder vermelding van zaaknummer: 2020-101185.