Ontwerp bestemmingsplan Herziening Ouderkerk aan de Amstel

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat zij in hun vergadering van 6 oktober 2020 het bestemmingsplan “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” in ontwerp hebben vastgesteld.

Aanleiding opstellen bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan worden de bestemmingsplannen “Ouderkerk aan de Amstel” uit 2013 en “Reparatieplan Ouderkerk” uit 2016 deels herzien en aangevuld.

Regeling bebouwing op snippergroen

De herziening heeft betrekking op de regeling van het snippergroen (voorheen woninggroen), in het “Reparatieplan Ouderkerk”. De belangrijkste aanleiding hiervoor is het nieuwe beleid voor snippergroen. Op basis van dit beleid wordt onder meer het verbod op bouwen op snippergroen herzien, zodat de kopers van woninggroen dezelfde bouwmogelijkheden krijgen als andere tuineigenaren. Dit betekent dat het in het geldende bestemmingsplan “Reparatieplan Ouderkerk” opgenomen bouwverbod geschrapt dient te worden. Dat kan alleen met een bestemmingsplanherziening. 

Aanvulling voor verkocht snippergroen

Tevens wordt het snippergroen dat tussen 2016 en 2020 is verkocht als ‘Tuin-1’ bestemd. Dit is een aanvulling op het bestemmingsplan “Reparatieplan Ouderkerk”.
Het is echter niet mogelijk gebleken om alle verkochte percelen te achterhalen. 
Daarom is de kans aanwezig dat het bestemmingsplan op dit punt onvolledig is. 
Om die reden worden degenen van wie het gekochte snippergroen niet als tuin is bestemd uitgenodigd dit te melden bij de gemeente. Het aangekochte perceel zal dan 
alsnog als tuin bestemd worden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met mevrouw E. van den Kerkhoff (elizabeth.van.den.kerkhoff@duoplus.nl).

Aanvulling regeling woningsplitsing en kamergewijze verhuur

De laatste tijd wordt de gemeente steeds vaker geconfronteerd met woningeigenaren die hun pand willen splitsen dan wel kamergewijs willen verhuren (met name studentenhuisvesting). Voor de leefbaarheid van de omgeving is het van belang dat de gemeente hierop regie kan voeren. Dat is op basis van het geldende bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel” niet/onvoldoende mogelijk. Met de in het geldende bestemmingsplan opgenomen bestemming ”Wonen” wordt beoogd het wonen in gezinsverband mogelijk te maken. Uit een uitspraak van de Raad van State  is gebleken dat de wijze waarop deze materie in dit bestemmingsplan is geregeld onvoldoende is om dit te waarborgen. Om die reden wordt de regelgeving aangescherpt en aangevuld met een regeling voor splitsing en kamerverhuur.  

Aanvulling regeling steigers

De gemeente wil een wildgroei aan steigers in Ouderkerk aan de Amstel voorkomen om waterveiligheids-, beeldkwaliteits-, ecologische en waterhuishoudkundige redenen. Hiertoe zijn in het bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel” reeds regels gesteld. Gebleken is dat de huidige regelgeving niet geheel voldoet aan de gemeentelijke beleidswens. Daarom is de regeling in de herziening enigszins aangepast. De regeling wordt zodanig aangescherpt dat alleen bij woningen die met de voorzijde dan wel achtertuin zijn georiënteerd op het water een steiger mogelijk is. 

Bestemmingsplan inzien

In de periode van 15 oktober tot en met 25 november 2020 bestaat de mogelijkheid om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan “Herziening Ouderkerk aan de Amstel”. Het plan ligt dan ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel, geopend: maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 12.00 uur en op woensdag ook van 15.00 – 17.00 uur
De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijke plannen.nl
(Plannaam: NL.IMRO.0437.BPHerOuderkerk-ON01)

Zienswijzen inbrengen

Tijdens de termijn van ter inzageleging is het mogelijk om uw zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.
Dit kan per e-mail: gemeente@ouder-amstel.nl of per post, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel met vermelding van zaaknummer 2020-084747. 
Voor informatie over dit bestemmingsplan en voor het indienen van mondelinge ziensijzen kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw E. van den Kerkhoff, telefoon (020) 496 21 21 of per e-mail elizabeth.van.den.kerkhoff@duoplus.nl.