Nota Bodembeheer gemeente Ouder-Amstel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel maken bekend dat de gemeenteraad van Ouder-Amstel op 23 april 2020 de Nota Bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden, beleidskader voor grond- en baggerverzet (Nota Bodembeheer) heeft vastgesteld. 

In deze Nota Bodembeheer is het bodembeleid van de gemeente op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) vastgelegd, inclusief een Bodemfunctiekaart en Bodemkwaliteitskaart. Hiermee heeft de raad besloten tot:
1.    Vastelling van het bodembeleid geldend in de gemeente Ouder-Amstel, zoals verwoord in de Nota bodembeheer en het intrekken van de in 2013 vastgestelde Nota. De belangrijkste wijzigingen in de Nota bodembeheer zijn:
a.    De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart;
b.    Uitbreiding van het beheergebied door samenwerking met buurgemeenten;
c.    Verruiming van het bodembeleid op minder kwetsbare bodemfuncties en aanscherping van het bodembeleid op gevoelige bodemfuncties.
2.    Delegatie van toekomstige wijzigingsbesluiten met een uitvoerend karakter naar het college van burgemeester en wethouders. Voorbeelden van dergelijke wijzigingsbesluiten zijn het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart of de bodemfunctiekaart, acceptatie van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten of het toevoegen van data van nieuwe parameters.

Inzage

De Nota Bodembeheer ligt gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de balie. Daarnaast is de digitale versie van de stukken beschikbaar via de gemeentelijke website. Voor de vaststelling van de nota Bodembeheer is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht gevolgd. Hiertoe heeft de Nota Bodembeheer gedurende zes weken ter inzage gelegen en stond de mogelijkheid open voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
Inwerkingtreding
De Nota Bodembeheer treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.

Beroep

Op grond van artikel 50 en 51 van het Bbk en artikel 6:8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld tegen de vaststelling van de Nota Bodembeheer door de gemeenteraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep instellen kan alleen:
- als u eerder een zienswijze naar voren heeft gebracht;
- als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze naar voren te brengen; 
- of als u wilt reageren op aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp van de Nota bodembeheer. 
Een beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de gronden/motivering van het beroep.  
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.