Instellen van drie bufferparkeerplaatsen Pieter Braaijweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij volgens het hiervoor vastgestelde beleid drie nieuwe bufferparkeerplaatsen heeft ingesteld op de Pieter Braaijweg in Amsterdam-Duivendrecht, ten behoeve van autobedrijf Giacomini.

Indienen bezwaar

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking in de Staatscourant (5 augustus 2020) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
  • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt.

Verzoek om voorlopige voorziening 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald. Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers.