Instellen gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een  algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij de Burgemeester Stramanweg  64 in Ouderkerk aan de Amstel.   
Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant 07-10i 2020) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de  Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het instellen van de gehandicaptenparkeerplaats kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers. Telefoon: (020) 496 21 21.