Bestemmingsplan A9-Verbreding De Ronde Hoep

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat het door de raad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “A9-Verbreding De Ronde Hoep” ter inzage wordt gelegd.

Vaststelling bestemmingsplan

Op 12 december 2019 heeft de gemeente raad van Ouder-Amstel dit bestemmingsplan ‘onder protest’ gewijzigd vastgesteld. In het vaststellingsbesluit is het volgende bepaald: “De gemeente verleent medewerking voor zover dat in lijn is met de aangenomen motie in de Tweede Kamer van 3 december 2019 (35300 A, ter vervanging van nummer 32) om af te zien van het kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation.” 
Daarnaast is het plan aangepast in verband met de relatie met de Noodoverloop De Ronde Hoep: Op de verbeelding is op de gronden met de bestemming "Groen" de dubbelbestemming "Waterstaat — Noodoverloopgebied" toegevoegd;

  • Aan artikel 2 is toegevoegd: "Calamiteit: extreme weersomstandigheden waarbij niet voldoende gestuwd kan worden en als gevolg daarvan het waterpeil van de Amstel sterk stijgt;"
  • Aan artikel 5.1 wordt toegevoegd: "g. noodoverloopgebied"
  • Aan artikel 5 wordt toegevoegd een lid 5.4, luidende "a. De voor 'Waterstaat Noodoverloopgebied' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het in het geval van een calamiteit tijdelijk inlaten, bergen en aflaten van boezemwater ", b. In geval van strijdigheid gaan de bepalingen van dit artikel voor de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.   

Gevolg motie

Bij brief van 6 april 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Tweede kamer bericht dat zij uitvoering zal geven aan genoemde motie. Dit betekent dat de verzorgingsplaats met tankstation niet zal worden gerealiseerd.
De uitvoering van deze motie betekent niet dat het Tracébesluit wordt aangepast. Het gaat hier om een  - relatief - geringe afwijking daarvan die een uitgebreide procedure voor aanpassing van het Tracébesluit niet rechtvaardigt. Rijkswaterstaat heeft dit onderdeel inmiddels uit het project voor de verbreding van de A9 gehaald. Dit is aan de Tweede Kamer gemeld.  Ook is de aanvraag om de kapvergunning aangepast aan de gewijzigde situatie.
De gemeente is wettelijk verplicht het Tracébesluit over te nemen in het bestemmingsplan. Dit betekent dat in het vastgestelde bestemmingsplan “A9-Verbreding De Ronde Hoep” de verzorgingsplaats nog steeds is opgenomen. Gezien echter:

  • de restrictie die de raad heeft opgenomen bij de vaststelling van het plan
  • de toezegging van de Minister van V&W aan de Tweede Kamer om de motie uit te voeren
  • de verwijdering van de verzorgingsplaats uit het project voor de verbreding van de A9 zijn er voldoende waarborgen dat de verzorgingsplaats met tankstation niet zal worden gerealiseerd.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het Tracébesluit, voor zover betrekking hebbend op dit bestemmingsplan, liggen voor een ieder gedurende zes weken vanaf 6 augustus 2020  ter inzage op het gemeentehuis in Ouderkerk aan de Amstel, Vondelstraat 1 (openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, woensdag van 08.00-19.30 uur, vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur) 
Ook is het plan raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (ID: NL.IMRO.0437.BPA9DRH-VA01)

Beroep instellen

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht;
  • belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan vast te stellen hebben ingebracht;
  • overige belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verzoek om voorlopige voorziening 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meer informatie 

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl
Aangezien het Tracébesluit de wettelijke voorbereidingsprocedure heeft doorlopen en  inmiddels onherroepelijk is geworden kunnen alleen zienswijzen in behandeling worden genomen die betrekking hebben op onderdelen van het bestemmingsplan die niet in het Tracébesluit zijn vastgelegd.