Beleidsregel PFAS en bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel maken bekend dat zij op 31 maart 2020 het ‘Besluit van de gemeente Ouder-Amstel van 31 maart 2020 met zaaknummer 2020-020862 tot vaststelling van de Beleidsregel PFAS gemeente Ouder-Amstel 2020’ hebben vastgesteld (Beleidsregel PFAS gemeente Ouder-Amstel 2020).

Op grond van het Besluit Bodemkwaliteit in combinatie met de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet Bodembescherming (art. 13 Wbb) hebben burgemeester en wethouders bepaald hoe zij omgaan met het toepassen van grond en bagger binnen de gemeente, waarin PFAS zijn aangetroffen. Tevens hebben zij de bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied vastgesteld.

Tevens heeft het college besloten een mandaat te verstrekken aan de verantwoordelijk wethouder om binnen de kaders van de geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Ouder-Amstel 2020 te beslissen over bodemkwaliteitskaarten voor PFOS en PFOA.

Inwerkingtreding

De Beleidsregel PFAS gemeente Ouder-Amstel 2020, de bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied en het mandaat van de verantwoordelijk wethouder treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.