Aanwijzing 'huis der gemeente'

Ter gelegenheid van een huwelijksvoltrekking is de tuin van de Rondehoep Oost 10, 1191 KA te Ouderkerk aan de Amstel aangewezen als "huis der gemeente" op vrijdag 24 juli 2020 van 14.00–15.00 uur. 

Tegen dit besluit kan, ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

  • Uw naam en adres;
  • De dagtekening van het bezwaarschrift;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
  • De redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.