Aanwijzen voetpad F.A. Warnerspad

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben besloten om het geasfalteerde pad, dat tussen NS Duivendrecht en het metrostation Strandvliet in Amsterdam loopt - onderlangs de spoordijk – aan te wijzen als voetpad. Het medegebruik door fietsers is toegestaan maar is voor gebruik door snor- en bromfietsers verboden. Het pad heeft de naam F.A. Warnerspad gekregen. 

Indienen bezwaar

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking in de Staatscourant (5 augustus 2020) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
  • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt.

Verzoek om voorlopige voorziening

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.