Omgevingsvergunningen 15-05-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2024-00000844, Rijksstraatweg 179, het aanleggen van een in/uitrit naast de woning (ontvangen 02-05-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000851, Boterbloem 7, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 02-05-2024).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000308, Middenweg 1A, het plaatsen van een kapschuur (ingetrokken 01-05-2024).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 16.64, lid 2, van de Omgevingswet verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • Z2024-00000550, Kloosterstraat 84, het plaatsen van een dakserre aan de achterzijde van de woning (verlengd 07-05-2024).

Kennisgeving verleende concept-omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) 

De concept-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 april tot en met 25 mei ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-513111. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000629, Rondehoep Oost 29, het afwijken van het bestemmingsplan van een Rijksmonument naar een horecafunctie met daarin een eetcafé, een micro-brouwerij en cultureel centrum en in het voorhuis een logiesfunctie met zes hotelkamers en het afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van terrasschermen (verzonden 13-05-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000674, Sluisplein, het kappen van 17 bomen voor de herinrichting van het Sluisplein (verzonden 06-05-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.