Omgevingsvergunningen 31-05-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-051551, Holendrechterzijweg, het aanleggen van tijdelijke in/uitritten aan de A9 (ontvangen 22-05-2023).

Buiten behandeling/geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-116392, Holendrechterzijweg, Jan Benninghweg, Polderweg en de Ambachtstraat, het kappen van meerdere in zeer slechte staat verkerende of dode bomen (buiten behandeling, verzonden 22-05-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-039932, Achterdijk 54, het vergroten en verduurzamen van de woning (verzonden 22-05-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-041204, H.J.E. Wenckebachweg 144-148, het kappen van twee bomen (verzonden 22-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-030312, Waver 23, het bouwen van een nieuwe schuur (verzonden 23-05-2023);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.