Omgevingsvergunningen 18-10-2023

Ingediende vragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000353, Binnenweg 17, het wijzigen van een tijdelijke bouwweg naar een permanente toegangsweg (ontvangen 6-10-2023);
  • Z2023-00000262, Madelief 24, het plaatsen van een beschoeiing (ontvangen 08-10-2023);
  • Z2023-00000378, Ambachtenstraat 9, starten B&B (ontvangen 11-10-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000138, Rondehoep Oost 12F, vergroten en verduurzamen woning (verzonden 09-10-2023);
  • 2023-063525, Waver 40B, het bouwen van een jongveestal en robotruimte (verzonden 10-10-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000137, Rondehoep West 48A, het realiseren van een longeercirkel (verzonden 06-10-2023). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.