Omgevingsvergunningen 18-01-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-011016, Rijksstraatweg 127, het restaureren van de voegen van de woning (ontvangen 11-01-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  •     2022-116828, Kloosterstraat 1, het splitsen van het café en de woning in twee woningen en het verbouwen van de woning (verzonden 12-01-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-113277, Rondehoep West 50, het kappen van een boom en het aanleggen van een uitrit (verzonden 09-01-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-100949, Van der Madeweg naast 39, het plaatsen van een tijdelijke zendmast (verzonden 13-01-2023).

Duivendrecht

  • 2022-108443, Rijksstraatweg 184, 186 en 186A, het renoveren en uitbreiden van een boerderij (verzonden 22-12-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-113277, Rondehoep West 50, het kappen van een boom en het aanleggen van een uitrit (verzonden 12-01-2023);
  • 2022-099911, Waver 37C, het nieuw bouwen van een woning (verzonden 11-01-2023).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 

Tegen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-027302, Hoofdenburgsingel 108, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 12-01-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.