Omgevingsvergunningen 12-04-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-037651, Hoger Einde-Noord, Binnenweg, Ouderkerkerdijk, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het verbeteren van het dijklichaam (ontvangen 06-04-2023).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-017710, Pieter Braaijweg 12, het kappen van twaalf bomen (ingetrokken), (verzonden 03-04-2023).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-019479, Ellermanstraat 38, het bouwen van een nieuw kantoor (verlengd 30-03-2023).

Duivendrecht

  • 2023-020401, in de omgeving van station Duivendrecht, het kappen en compenseren van 220 bomen (verzonden 06-04-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-020720, Hoger Einde-Noord 31, het verduurzamen van het kantoorpand (verzonden 03-04-2023);
  • 2022-122592, Vondelstraat 11, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 17-03-2023);
  • 2023-020385, Waver 36A, het bouwen van een nieuwe woning (verzonden 03-04-2023);
  • 2023-035364, Reinier Noomsstraat 19, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 29-03-2023), (verzonden 04-04-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13-04-2023 tot en met 24-05-2023 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. 

Duivendrecht

  • 2022-115159, Biesbosch 69, brandveilig gebruiken en wijzigen brandscheidingen (verzonden 03-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.