Omgevingsvergunningen 10-05-2023

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-043615, Jan Benninghweg 10, het plaatsen van een hijskraan voor het plaatsen van een dakkapel op maandag 5 juni 2023 (ontvangen 24-04-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-034366, Middenweg, ter hoogte van Aan de Wind, het aanleggen van een AC-drainage (ingetrokken 12-04-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-029773, Rondehoep West 34, het bouwen van een opslagruimte (verzonden 04-05-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.