Omgevingsvergunningen 07-06-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-052859, Ellermanstraat 38, het plaatsen van een steiger van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 (ontvangen 26-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-052885, Porto Buenolaan 6, het plaatsen van een erker en bouwen van een kelder (ontvangen 25-05-2023);
  • 2023-053265, Dorpsstraat 7, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 26-05-2023);
  • 2023-053897, Rondehoep Oost 6, het bouwen van een machineberging (ontvangen 30-05-2023).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-037651, voor het verbeteren van de dijk aan de Binnenweg, kappen van elf bomen en realiseren in/uitrit (verzonden 31-05-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-037861, Joop Geesinkweg 501, het tijdelijk afwijken van de kantoorbestemming (verzonden 25-05-2023).

Rectificatie publicatie 24 mei 2023

Duivendrecht

  • 2023-020791, Plataanstraat 2, het aanleggen van een in/uitweg (verzonden 17-05-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.