Omgevingsvergunningen 04-10-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z20023-00000267, Rijksstraatweg 179, aanvraag parkeren (ontvangen 18-09-23).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z20023-00000279, Kerkstraat 29, het plaatsen van een dakopbouw en het verduurzamen van het pand (ontvangen 19-09-23);
  • Z20023-00000301, Waver 40b, tijdelijke inrit voor de uitbreiding van een tijdelijke rundveestal (ontvangen 26-09-23);
  • Z20023-00000300, Rondehoep West 53A, het renoveren van een schuur (ontvangen 25-09-23).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  • Z2023-00000161, Kloosterstraat 1 en 1A, splitsingsvergunning (ingetrokken 28-09-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000253, Boterbloem 25, aanvraag dakramen en frans balkon (ingetrokken 20-09-2023). 

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000096, De Paarl 15, realiseren van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 25-09-2023)

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Onderstaande weigering vervangt de op 15 december verleende omgevingsvergunning.

Tegen de afgifte van deze weigering kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-095756, Ambachtenstraat 40, het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 30-08-2023).

Verleende omgevingsvergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000043, Joan Muyskenweg 39, Audio Obscura x Amsterdam Dance event (verzonden 25-09-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000120, Gedempte Sluiskom 13, het realiseren van een in-/uitrit (verzonden 27-09-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.