Omgevingsvergunningen 27-07-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-073655, Ellermanstraat 22, het wijzigen van de gevel (ontvangen 14-07-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-073661, Grutto 5, het kappen van een boom (ontvangen 14-07-2022);
  • 2022-075036, Binnenweg 17, het verlengen van vergunning voor een tijdelijke bouwweg (ontvangen 19-07-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-066893, Dorpsstraat 18, het plaatsen van zonnepanelen (vergunningsvrij 18-07-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-070278, De Passage 5, het kappen van drieënveertig bomen en het verplanten van negen bomen (verzonden 21-07-2022). Ze moeten gekapt worden voor het bouwrijp maken van de Smart Mobility Hub.

Duivendrecht

  • 2022-067870, Molenkade 32, het isoleren van buitenmuur (verzonden 19-07-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-067870, Hendrick van Avercamp 59, het vervangen van de kozijnen (verzonden 19-07-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28-07-2022 tot en met 07-09-2022 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend.

  • 2022-012753, Rondehoep Oost 29, het restaureren van het Gezellenhuis (verzonden 21-07-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.