Omgevingsvergunningen 27-04-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-041098, Van der Madeweg 53, het plaatsen van 2 nieuwe overheaddeuren. (ontvangen 11-04-2022);

Duivendrecht

  • 2022-041134, Kloosterstraat 84, het vervangen van het dakkapel. (ontvangen 11-04-2022);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-041087, Vondelstraat 1, de noodkap van zieke bomen. (ontvangen 12-04-2022);
  • 2022-043062, Hoofdenburgsingel 24, het aanvragen van een kapvergunning. (ontvangen 19-04-2022);

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-011542, Buitensingel 6, het realiseren van terreinafscheiding en lichtmasten voor een periode tot 2 januari 2031(verzonden 08-03-2022);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-024111, Verbindingsweg 1 A, het kappen van 2 bomen (verzonden 14-4-2022);
  • 2022-028077, Verbindingsweg 1 A, het kandelaberen (snoeien) van twee bomen (verzonden 21-04-2022);
  • 2022-011542, Buitensingel 6, het realiseren van terreinafscheiding en lichtmasten voor een periode tot 2 januari 2031 (verzonden 14-04-2022);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-021683, Grutto 2, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 14-04-2022);
  • 2021-117475, Ambachtenstraat 80TRAF, het realiseren van een telecommast met een hekwerk (dicht bij de bestaande mast) en het kappen van drie bomen (verzonden 13-04-2022);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.