Omgevingsvergunningen 26-01-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2022-011997, Waddenland 85, voor kamergewijze verhuur (ontvangen 17-01-2022);
 • 2022-011542, tijdelijk sportpark te Duivendrecht (ontvangen 12-01-2022). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-011945, Achterdijk 45, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 14-01-2022);
 • 2022-011540, Achterdijk 72, het vervangen van een bijgebouw (ontvangen 13-01-2022);
 • 2022-011539, Rondehoep West 40, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 13-01-2022);
 • 2022-011529, Boterbloem 59, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 13-01-2022);
 • 2022-011508, Prins Bernhardlaan 8, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 13-01-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-009278, Joan Muyskenweg 28, het aanbrengen van gestuurde boring (vergunningvrij, verzonden 19-01-2022).

Duivendrecht

 • 2022-009571, In de Watermolen 56, het aanvragen van een kapvergunning (vergunningvrij, verzonden 19-01-2022).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-106713, Joan Muyskenweg 29, het herstellen van een damwand en kademuur (verzonden 19-01-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-106304, Achterdijk 14, het vernieuwen van de aanbouw (verzonden 14-01-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Duivendrecht

 • 2021-097731, Burgemeester van Damstraat 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-01-2022);
 • 2021-098488, Meidoornstraat 6, het vervangen van de kozijnen (verzonden 25-01-2022);
 • 2021-109461, Rijksstraatweg 63, het maken van een dakopbouw en wijzigen van de constructie (verzonden 20-01-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-108846, perceel K 502 naast Waver 23, het realiseren van een in-/uitweg (verzonden 19-01-2022);
 • 2021-095280, Binnenweg 21, het wijzigen van een eerder verleende vergunning (verzonden 17-01-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.