Omgevingsvergunningen 25-05-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-053373, Van der Madeweg 40, het aanbouwen van een drukkerij (ontvangen 18-05-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-035641, Hoger Einde-Zuid 15, het uitvoeren van sloop en verbouw werkzaamheden (verzonden 18-05-2022).

OPSCHORTEN BESLISTERMIJN

Op verzoek van de aanvrager kan de beslistermijn opgeschort worden:

Duivendrecht

  • 2022-023385, Molenkade 59, het wijzigen van gevels en indeling van twee bedrijfsunits (beslistermijn opgeschort met dertien weken, verzonden 19-05-2022).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-047229, Sportpark De Toekomst, het plaatsen van hekwerken rondom de keepersstrook Ajax (verzonden 18-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-037266 Zilvermeeuw 5, de oude kozijnen vervangen door kunststof (verzonden 09-05-2022);
  • 2022-035640 Hoger Einde-Zuid 15, het verplaatsen van een in-/uitrit (verzonden 18-05-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.