Omgevingsvergunningen 23-02-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-022267,  MediArena 2, het plaatsen van drie gevelreclames (ontvangen 15-02-2022);
  • 2022-022263, Joan Muyskenweg 39, het plaatsen van twee tenten op het evenement op Koningsdag (ontvangen 15-02-2022).

Duivendrecht

  • 2022-022918, Rijksstraatweg 145, het plaatsen van een dakterras (ontvangen 16-02-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-021683, Grutto 2, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 13-02-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-116918, Borchlandweg 6-10, het kappen van drieënzestig bomen (ingetrokken, verzonden 17-02-22).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2021-116201, Rijksstraatweg 179, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 14-02-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-118685, Hogerlustlaan 51, het uitbreiden van de woning (verzonden 14-02-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.