Omgevingsvergunningen 18-05-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-049687, Sluisplein 41, het uitbreiden van de supermarkt (ontvangen 09-05-2022);
  • 2022-049680, Middenweg 1A, het kappen van achtenvijftig bomen voor het voorgenomen ontwikkelingsplan van het voormalig manegeterrein aan de Middenweg. (ontvangen 09-05-2022). 

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2022-032322, In de Houtzaagmolen 6, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 09-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-028088, Achterdijk 16, het plaatsen van een overkapping in de tuin (verzonden 09-05-2022);
  • 2022-040137, Prinses Ireneplantsoen 4 en 8, het kappen van twee houtopstanden (verzonden 09-05-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2022-033998, In de Watermolen 35, het kappen van twee bomen (verzonden 12-05-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.