Omgevingsvergunningen 16-03-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-028077, Verbindingsweg 1A, het kandelaberen van twee bomen (ontvangen 03-03-2022).

Duivendrecht

  • 2022-028444, Meidoornstraat 1, het kappen van één boom (ontvangen 05-03-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-028088, Achterdijk 16, het plaatsen van een overkapping in de tuin (ontvangen 02-03-2022);
  • 2022-028455, Porto Buenolaan 9, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 06-03-2022);
  • 2022-028453, Binnenweg 6A, het herbouwen van een vrijstaand bouwwerk (ontvangen 06-03-2022).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-010398, Rondehoep West 46 A, het aanleggen van een kuilplaat (verzonden 07-03-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-009240, Waver 23, het realiseren van een duikerdam en inrit (verzonden 02-03-2022);
  • 2022-011508, Prins Bernhardlaan 8, het verhogen van de nok en het plaatsen van een dakkapel (verzonden 08-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.