Omgevingsvergunningen 14-12-2022

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-037797, achter Dorpsstraat 30, het bouwen van twee woningen (ingetrokken, verzonden 07-12-2022).

Buiten behandeling/geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken.

Duivendrecht

  •     2022-088996, Rijksstraatweg 35, het verduurzamen van de woning en het wijzigen van de voorgevel (geweigerd, 01-12-2022).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-077730, Borchlandweg 18, het aanleggen van een weg (verzonden 08-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.