Omgevingsvergunningen 12-01-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-007660, In de Korenmolen 33, het wijzigen van de achtergevel (ontvangen 31-12-2021);
  • 2022-009278, Joan Muyskenweg 28, het aanbrengen van gestuurde boring (ontvangen 03-01-2022);
  • 2022-009248, Rijksstraatweg 67, het plaatsen van nieuwe kozijnen (ontvangen 05-01-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-009240, Waver, het aanbrengen van een duikerdam (ontvangen 06-01-2022). 

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Rectificatie: 2021-095756, Ambachtenstraat 40, het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 10-12-2021);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

  • 2021-110213, diverse locaties te Ouder-Amstel, het kappen van zes in zeer slechte staat verkerende bomen (verzonden 06-01-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Rectificatie: 2021-095756, Ambachtenstraat 40, het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 15-12-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.