Omgevingsvergunningen 09-02-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-016243, Ellemanstraat 30, het plaatsen van nieuwe kozijnen (ontvangen 27-01-2022);
 • 2022-017729, De Passage 5, het aanvragen van een kapvergunning (ontvangen 31-01-2022);
 • 2022-017771, Van der Madeweg, het plaatsen van een tijdelijke zendmast (ontvangen 31-01-2022).

Duivendrecht

 • 2022-016706, Kloosterstraat 100, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 31-01-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-015786, Jan Benninghweg 69, het plaatsen van een raam in de zijgevel (ontvangen 26-01-2022);
 • 2022-016652, Waver 28, het renoveren en uitbreiden van het woonhuis (ontvangen 28-01-2022);
 • 2022-017765, Waver 13, het bouwen van een nieuwbouwwoning (ontvangen 31-01-2022).

Vergunningvrij/ Ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-099477, Rondehoep Oost 29, het restaureren van het Gezellenhuis (ingetrokken, verzonden 19-01-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-111895, Pieter Braaijweg 93, het optoppen van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 31-01-2022).  

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-095763, Holendrechterweg 15, het plaatsen van een dakkapel en het verplaatsen van de voorgevel pui (verzonden 03-02-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-106713, Joan Muyskenweg 29, het herstellen van een damwand en kademuur (verzonden 02-02-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.